Iñauteri

 

A, 1: Pertsonak numerotu ala numeroak pertsonatu?

        B, 15: Iñauteri, aratuzte, zanpantzar...

        X, 333333333333: Nor nor dan eta noiz eta zelan eta non dagoan eta zer zer dan ulertzen ez dan edo ulertzen danean txarto ulertzen eta dan-dana osorik artzen dauan magnetofoi aundi baten artu dan Iñauterietako mozorrodun izketa zirriparratsu oiartzuntsu naasteborrastetsuaren ots nekegarritsua!

        F, 3: Faborez...

        D, 145: Bai.

        D, 146: Bai?

        H, 56: Ez, ez. Eta ez.

        L, 12345678987654321:

                «Binbili-bonbolo, jan ta lo...

                Errege Frantzian balego!

                Akerrak kanta,

                idiak dantza,

                astoak danboliña jo».

        C, 1: Parará, papá, parará?

        C, 2: Parará, Pachín, parará.

        F, 0o0o0o0o000o: Fa..., fa..., fa..., fa..., fafa..., fafa..., fafa..., fafafa..., kun..., kun.., do tre..., tre..., tre..., tre..., tretretre..., nean jo..., jo.... jojo.., an da eta.... Fa.... fafa..., fafafa..., bi..., bi..., bibibi..., an mo..., momo... tor..., tor..., torrrr..., torrrrr..., ean.

        G, 1: Astiro-astiro, ez?

        H, 0: Erriaren itzak.

        H, 1: Herriaren hitzak.

        B, 4869: Angulo naz ni.

        B, 4870: Ba Angulo euskal abizena da. Ez zenkian zanik? Bai, euskal abizena da: an, gu, lo.

        J, 36: Jan Juan, jan jan, jan barik joan barik.

        O, 99: ...no tiene enmienda no. Mundo mundorum per omnia saecula saeculorum.

        D, 100000: Paleolitikuko erreserbak gaituk gu...

        D, 100001: Entresaka ona egingo joan orduan naturalezeak.

        D, 100002: Norbera apea izan ezkero txarto!

        D, 100003: Ori, ori!

        CH, 1: EDESA, PERTESA, GURELESA, ZUENLESA.

        I, 1: Izena, bai.

        I, 22: Izena? Oba ezizena. Ezizena da izenik onena baiño obea. Ezizenak izana adierazten dau, leenagoko izenak legez... Gaurko izenak ezer ere ez.

        Ll, 17: Ai!

        M, 5678: Epe!

        F, 1000: Efe.

        A, 7654: Askatasunik ez, dirurik ez, andrarik ez..., bota ardaoa, mesedez.

        K, 100: Kaka!

        W, 100: Mierda!

        L, 4: Auto ederra benetan!

        A, 1: A...!

        E, 1: E...?

        I, 1: I...!

        O,1: O...!

        U, 1: U ...!

        Z, 5: A, e, i, o, u. Ama, meriendea bear dogu: bost arrautza ta koipetsu...

        D, 48: Test ederra, eta erreza dominora jokatzen jakin ezkero.

        S, 698: Eta beste test au: abcabcabbbaabcabceccce?

        W, 234567: Yes.

        T, 14: Ito egiten da, bai, gizona ainbeste barri barri negargarri egunero arturik.

        B, 33: Arabako abadearen kapelapean baba garau bi, Arabako abadearen kapelapean baba garau bi, Arabako abadearen...

        CH, 500: TRANSA, PERTRANSA, KANSA, MUCHO.

        M, 222: Zelakoa gura dozu?

        N, 111: Zelakoa...?

        M, 222: Iru eratakoak dagoz: omeleta, tortillea, arrautzopilla. Omeleta frantzesa da; tortillea, espaiñola eta arrautzopilla, euskalduna.

        V, 555555: Con la cara tapada se dice lo que se siente, sin ella no se siente lo que se dice.

        S, 2: Mama darama nire amak.

        T, 34: Ekonomikoki ala sistematikoki?

        H, 2: Historikoki?

        D, 3: Zergaitik...?

        G, 89: Ba...

        I, 89: Zera...

        Z, 987654321123456789:

                «Aurtengo ihauteri

                denbora de tirreteri.

                Bazterretan anitz eri...»

        A, 90: Izan edo ez izan, or jauk untzea.

        B, 37: Zoriontsu izan edo ez izanean ere bai.

        X, 10: 356 x 468 =

        Y,11: a - b =

        J, 7867098: Beste test bat? norena?

        K, 97: Raven-ena.

        B, 33: Akerrak adarrak okerrak ditu, akerrak adarrak okerrak ditu, akerrak adarrak...

        M, 67: Ze ordu?

        N, 98: Amarrak amar gitxiago.

        P, 1: Orduan bapez.

        Q, 45: La guerra es el acto mas inhumano, siempre baja la bolsa una barbaridad.

        L, 98: Latiña kendu dabenetik ona ez dot ezer ere ulertzen eleizan.

        G, 23: Ez?

        J, 6: Zuk.

        E, 97: Zer?

        Z, 88888888999999:

                «Kikuri bikuri lakirikon,

                zinko binko larikon».

        A, 1: Dagoanean dagoantxoa, ene enetxoa!

        B, 2: Aitearen...!

        C, 4: Cagüenla!

        D, 5: Et, et, et!

        E, 6: Ujuju!

        F, 7: Arraiopola!

        G, 8: Errekoño!

        H, 9: Katxondeo mentala.

        I, 10: Ja, ja!

        B, 33: Katuak sagua, saguak sokeak india, idiak ura, urak sua, suak makillea, makilleak akerra, akerrak artoa, akerra ken; baratzetik akerra ken, ken, ken, ken, ken.

        U, 36: Aizea ederra? Eta osasuntsua, gaiñera, mendi onetan! Zergaitik ez ete dabez uri nausiak onelako lekuetan egiten?

        K, 6: TRIKA, TREKA, TROKA, KAKI, KAKA.

        M, 999: Edan, edan likora. Edan ALBORA, likor ederra. Edan likora ta joan autoan edonora. ALBORA! ALBORA! ALBORA!

        P, 2: Edukaziño aldetik i ere... Bokadillurik txikiena ez dok artu badaezpadan.

        P, 3: Txikiena artuko enduan i izan baintz ala? Bai? Ba or daukak txikien ori! Ainbeste kopla...!

        R, 1: Eperrapan zapadapan zaper dupun opor?

        R, 2: Apari onpedaperrak zupiri ipopurpedipoa garbubiputzepuko.

        CH, 8: Lepenguapajepe ripidipicupulopo.

        B, 33: Ur drogatuaren prosopopeia? Uraren prosopopeia drogatua? Prosopopeia drogatuaren ura? Ur prosopopeiatuaren droga? Droga urtuaren... Ala Fantasia likidoa? Ala lobel olde? Ala...

        I, 90: Ago ixilik, astakume ori!

        B, 33: Zer da astakumea, aitatxo?

        I, 90: Astakumea? Astoaren umea.

        G, 45: Mozorroturik, guzur itxuratan gabilzanean, orduantxe agertzen gara egiazkoenik.

        V, 1: La risa, la barbarie, el disimulo, el miedo, la inquietud, la perfidia humana..., eso es el Carnaval.

        W, 1: Yes.

        Z, 33333333333333:

                «Gaur dala Maria kale,

                Biar dala Zanpantzart,

                egin dezagun arte

                tripan larruak zart».

        E, 10: Zer?

        F, 1: Ezer ere ez.

        G, 3: Ez?

        D, 1: Ja..., ja..., jau.., jauna zu.., zu.., zuzu..., zuekin.

        D, 2: E.... e.... eta zu.., zu.., zure espi.., espi..., espiritua..., re... rekin.

        E, 1000: Biar goizera arteko meza.

        K, 1: Beste gizon guztiak bardiñak dira.

        L, 8: Minigona orrekin ezin zara sartu eleizara, oso otz dago emen barruan eta katarrotu egingo zara.

        CH, 1: Sí?

        A, 10: Ez.

        W, 20: Verkleidung. Maske...

        C, 897654: Ezo eta mú floo.

        R, 5: R12, 1500, 850, 4-4, 1430, R10...

        T, 1: Izena?

        S, 1: Ogino.

        H, 2: Publikoki ala marjinatuen marjenean sekretoki?

        B, 33: Iputz apezak napar istupez atorra, napar apezak iputz istupez atorra...

        T, 31: Ogeitamaika eskutik euki ezkero, jakiña.

        X, 32: Xabierren xemea xoloan xaltuka.

        M, 375: Non?

        N, 90: Epe!

        Z, 4444444444444444:

                «Zalapart artan zenbat naspil!

                Zenbat karraxi, zer iskanbil!

                        Itsumuka,

                        trunbuluka,

                        jende dena dabil».

        A, 56: Baserririk ez da agiri.

        A, 57: Ez. Buda bat bezela dago Madmonen eleizea uriburuaren erdian, eta uriburuko etxeak gurtu egiten dabe a, aren inguruan belaunikaturik.

        A, 100: Iñauteritu egin dabe uriburu osoa.

        H, 100: Komuniatu egiten dira danak komun komunean; komunzki komuniatzen ez diranak ere bai.

        K, 1: Noa Bilbora.

        TX, 1: Dira asko.

        TZ, 1: Nik zuri esango dot.

        X, 1: Aitari ikusi deutsat leen.

        K, 8: Non dagode, bakaldun, txandoneko txindiak?

        A, 1111111111: Uda eta udako ikastaroa eta udako ikastaroko gazteak eta udako ikastaroko gazteen gogoak eta udako ikastaroko gazteen gogoko deklinabide eta udako ikastarolo gazteen gogoko deklinabidearen deklinabidekerak eta udako ikastarolo gazteen gogoko deklinabidearen deklinabidekera zeaztugabea eta udako ikastaroko gazteen gogoko deklinabidearen deklinabidekera zeaztugabearen kasuak eta udako ikastaroko gazteen gogoko deklinabidekera zeaztugabearen kasuen atzizkiak eta...

        B, 1: Naiko dok, mutil! Zoratu egingo nok.

        D, 9: E?

        E, 1: Zer da?

        F, 19876: Txarri emea.

        C, 99: El Carnaval dura trescientos sesenta y cinco...

        CH, 8: Ya, ya.

        B, 33: Kanbon palangak pagoz, kanbon palangak pagoz, Kanbon palangak pagoz...

        N, 974: Alan eta guztiz ere, ez etsipendu. Izadiak bere legeak ditu.

        G, 4: Baiña ez dot nai ilterik.

        K, 9: Nork gura dau ori, ba?

        L, 80: Estalki bako gizonik non?

        M, 1: Gizonak ez dau ondo emoten mozkortu ezkero.

        G. 7: Ori, ba.

        S, 1: Gaur askotxo edan dozu, e. Karga aundiegia, ta ezin egon zutunik.

        S, 111: Ez, ez. Karga aundiegia ez, txarto kargauta, aldea itzela.

        T, 9: Upea lakoa.

        S, 111: Bueltaka dabilt mundua...

        B, 333: Itxasoaren orroe larriak, transistoren zaratak, umeen garrasiak, atsoen marmarrak, transistoren zaratak, itsasoaren orroe larriak, transistoren zaratak, umeen garrasiak, transistoren zaratak, transistoren zaratak...

        A, 111: Baiña aurrera.

        B, 111: Ez galdu geurea.

        D, 111: ABEDE! ABEDE! Ederra, alafede!

        X, 123456789...: A:Z:K:E:N:A:, 375hryr768tjgu 68tjg95, D87jGngut9ñ%_( HGTFB=% 7it8çhr6H gr7f..., A:S:I:E:R:A, ba..., ba..., go, az, bagoaz, bagoaz..., A:U:R:R:E:R:A.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Ipuin antzeko alegi mingotsak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia