Azkue Eusebio Maria

1813-1873

 

        Nor zan

                «Erato, musa ederra,

                arren betatuizuz

                onek bertso bigunok

                graziaz eta suz,

                irakurri deiezan

                poeta euskaldunak,

                frantzez, napar ta giputz

                ta neure lagunak» [1].

        Esan ta egin. Graziaz eta suz beterik egin ebazan bertsoak Azkue Eusebiok, euskaldunok irakurri daiguzan.

        Erri-gizon eta erri-olerkari izan genduan au, Lekeition jaio zan eta bertan il bere. Bere aita zamudiotarra zan eta urte askotan bertako medikua izanikoa; bere ama lekeitiarra.

        Zamudion bizi izan zan ume-umetatik, mutil bardingoa egin arte. Gero, Latiña ta Filosofia ikasi ebazan Bilboko frantziskotarrakaz [2]. Eta, onetan, leenengo karlistadako gerratea sortu zan.

 

                «Asi zan ordu txarrean

                erritar utsen artean;

                        erbestekoak

                        euren asmoak

                eukezan gu sututeko,

                ta erria zapalduteko.       

 

                Amaika orduko euskaldun

                neuk nebazanak ezagun,

                        gazte zintzoak

                        ta errubakoak,

                gurasoentzat galdu dira!

                Ta erriak...? Zorren azpira» [3]

 

        Karlisten alderdiko gudamutil izan zan Eusebio. Gerratea amaitu zanean, Ferrolera joan zan Nautika ikastera. Eta ikasten eta itxasoan urte batzuk eginda gero, Nautika-Irakasle izan zan, Bermion, Mundakan eta, azkenez, 1861-etik asita aurrerantzean, Lekeition.

        Bi bider ezkondu zan eta amabi seme alaba izan ebazan, eta oneitariko bat Resurrección María ospetsua izan zan.

        Aita Uriarteren lagun andia zan eta zortziko batek arentzat egiña dirudi.

 

                «Nai dozula, frai Jose,

                zortziko barria?

                Beste oin bat iminita

                or daukazu erdia;

                bost oin daukadaz laster,

                onegaz dira sei;

                eta orain zortzikoa

                osorik neurtu lei» [4].

 

        Azkue Eusebio, euren denporako olerkaririk onena dala diño Aita Uriartek.

 

        Idazlanak

        Olerki-txorta asko itxi ebazan Azkue Eusebiok. Bermioko ta Zarauzko frantziskotarren komentuan dagoz eskuidatzirik.

        Euskal-mitolojiari buruz bere egin ei eban poema bat: «Euskadia».

        Bere semeak, gure Azkue andiak, argitaratu ebazan, 1896-garren urtean, aren olerki mordo bat, «Parnasorako bidea» izentzat ezarririk.

        Azkue Eusebio erri-gizon eta erri-olerkari izan zala esan dogu asieran. Izan bere, bertsolari eskolatua baiño geitxoago da; baiña olerkari jatorra izateko bere zer bat falta jako.

        Gai errikoiak darabilz geienetan. Eta bizitzako gorabera ta jazoerak, gizonen eta emakumeen egitada onak eta txarrak, negargarriak eta barregarriak, ipuiñak eta kantak, polito baten erakusten deuskuz. Onexegaitik, oso aberatsa dogu folklore aldetik. Ikusi, esate baterako: «Gazteen batzarrak»; «Ezkontzak baserrian»; «Baserritarren erromeria»; «Arrantzaleen kantea»; eta abar.

        Mitoloji-gaiak bere ba darabilz. Ikusi, esate baterako: «Apolo eta Musak».

        Bertsolarien antzera, eztenkada, zirikada, bizkortasun eta gatzez egosten ditu bere bertsoak. Adibidez:

 

                «Ixilik dirudie

                kadera bikoak;

                berbaz asten badira

                lau kaderakoak» [5].

 

                «Andrea da barautan

                berba gurea;

                baiña ordirik badago,

                ituxurea» [6].

 

        Sarri askotan, esakera zorrotzez, irudi biziz ta erriaren filosofiaz apaindurik esaten deuskuz esatekoak:

 

                «Ondo jan, bardin edan,

                eta gauza ederrak,

                bearrik egin barik,

                dituez alperrak.

                Zintzoak jaten dabe

                bedar ta lastoa,

                zintzoa beti izan da

                alperren astoa» [7].

 

        Euskerra jatorra ta atsegingarria darabil geienetan [8]. Eta ba ditu onek bere, alako zer batzuk joskera ta olerki mueta aldetik.

        Irakurgarriak dira gure erri-olerkari onen idazlanok. Eta berak egin eban legez, geuk bere zerbait egin daigun, beiñola biotz-minduta berak esan ebana geuk bere barriro esan ez daigun:

 

                «Eztau Kliok ikasi

                iñoz bere euskara;

                istoria bakoak

                euskaldunak gara.

                Zenbat gauza andi

                armetan emen egin dira!

                Ta lumak busti barik!

                Ta Klio begira» [9].

 

 

Lora eder batzuk

 

        Gizonkeria ta gizontasuna:

 

        Aintxinatar bat okerra,

        lagunik bako gizona,

        eta itsu zaar bat ezkerra,

        batzar askotan egona

        eta lagunentzat ona.

        Batu zirean bein biak

        ardantegi oskol batean;

        an, gauza askoren gañean,

        guzurrak asko ta egiak

        iribiaten zirean.

        —«Neure aintxiñako guztiak,

        —ziñoan gizon zatarrak—,

        zirean odol garbiak,

        gudan agintari andiak,

        bakean gizon bakarrak».

        Bere mosua izurturik

        itsua egon zan entzuten

        eta esan eban suturik:

        —«Eztogu euki guk itsurik,

        baiña nik eztot ikusten» [10].

 

 

        Maitetasun andia

 

        Biotz bakar bat daukat,

        ta milla banituz,

        millak, neure maitea,

        emongo neuzkezuz.

        Eutsi, millak langoa,

        bat, maite neurea,

        eta, neurean ordez,

        ekazu zeurea.

 

        Gloria da amorea,

        eldu bada berez;

        mundua amoreagaz

        da zerua legez.

        Jesus gizonagaitik

        mundura jatzi zan

        gizonen ondo naiak

        kurtzean il eban.

 

        Eztaukat biotzean,

        maitea, lekurik;

        zuk daukazu bakarrik

        guztiz beteturik,

        eta neuk bere nai dot

        zeurea guztia;

        ezpada zetako dot

        munduko bizia?

 

        Aduak egon arren

        geure aserre beti,

        etzaitue kenduko

        neure biotzeti(k).

        Alper amaituko ezta

        eguno aldia,

        luzeago izango da

        dodan onetsia.

 

        Ezin jakin zinaike

        neure naibagea

        etzaitudazanean

        ikusten, maitea.

        Eztaukat nik orduan

        jateko gogorik,

        ez neure begietan

        egoten da lorik.

 

        Zu barik ezteust ezek

        gogoa betetan,

        orduan gogamenak

        eztagoz ezetan.

        Bakar-bakarrik nago

        zeu barik munduan,

        Afrikako ondarretan

        leoia moduan.

 

        Kentzen deustazuz niri

        alak arimarik;

        zelan biziko naiz ni

        munduan zu barik?

        Zu zara neure egunen

        eguzki bakarra

        ta gaua argituteko

        illargi bearra.

 

        Ilten banaiz, maitea,

        bizi zareala,

        uste dot Jaungoikoak

        itxiko deustala

        zeure bornuan beti

        munduan ibilten,

        bada ezata iñoiz gogoa

        maiteantzat ilten [11].

 

 

        Esakerak:

 

        «Neure ama, atso tximurra, sorgin-landarea».

        «Istar-urkulu jarri zan txarri gaiñean».

        «Alperrak ezpalira lekuan-lekuan».

        «Munduko surren surrik surrena».

        «Buru zoro direan

                andra-neskatillak,

                orpo-ondorik daroez

                gizon ta mutillak».

        «Nai ju ju, nai ja, ja,

                medikuen esana

                bete egin bear da».

 

        [1] «Parnasorako bidea». 301-garren orrialdean.

        [2] Frailegeia izan ete zan, ba?

        [3] «Parnasorako bidea», 194-garren orrialdean.

        [4] «Parnasorako bidea», 185-garren orrialdean. Lope de Vegaren, «Un soneto me manda hacer Violante»-ren antzera eginda dago zortziko ori.

        [5] «Parnasorako bidea», 55-garren orrialdean.

        [6] Ibidem, 107-garren orrialdean.

        [7] Idem, 109-garren orrialdean.

        [8] Zamudio aldekoa ta Mundaka aldekoa naastauta.

        [9] Idem, 300-garren orrialdean.

        [10] Ibidem, 52-garren orrialdean.

        [11] «Parnasorako bidea», 59-garren orrialdean.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizkaiko euskal-idazleak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia