Aurre Apraiz Balendin «Aurraitz»

 

        Axangizko semea dogu gure olerkari au. 1912-garren urtean jaio zan.

        Izen-orde asko erabilli izan ditu: «Aurraitz»; «Mendi-Bide»; «Agerreko Balendin» eta «Agerrekoa».

        Olerki-liburu bi idatzi ditu: «Gogo-zelaietan» eta «Errimiña». Baiña argitaratu barik dagoz.

        Euskal-aldizkaririk geienetan idatzi dau.

        Ba ditu alako garbikeritxo batzuk; baiña olerkari gartsu ta etorritsua da, biotz-ondo andikoa.

        Ona emen bere olerki eder bat:

 

 

        Illuntzeko otoitza baserrian

 

        Euzkiak urrea gorde dau arrats-kolkoan;

        dana dago bare-bare illuntzeko bakean.

        Ixil baten sakonak eres mendi gaiñean;

        otsik bako diadarrak samur biotzean.

 

        Iruntzaren laztanean basoak lotara;

        izadi-altzoan lokartu ditu eun lora.

        Gabari deika lenengo izarren dizdizera;

        biotz garbiak amets gozotan ari dira.

 

        Larrin ezean artzain-mutillak samur-samur,

        txilibitua joten diardu, zeruak ur.

        Ardi otzanak entzuten urrera jakoz zur;

        bere eresian galdu da, urdiñak zear, ziur.

 

        Neskatxen maite-kantak noizpeinka guztiz zoli;

        maiteminduek ezin entzumenik estali.

        Ardi galduak dunboska ibilli ta ibilli,

        ezin dira besteekana beingoan itzuli.

 

        Egunaren nekeak suntsitu dira larri;

        gau-egun bitartea gogoen laztangarri.

        Munduko atsegiñetan gogo-pozak urri;

        illuntzeko kadena amets garbien oñarri.

 

        Baseleizako kanpai-otsak garden ei dira,

        otoitz eske, arruak zear, biotzetara.

        Nekeen azkenean eskaritxu bat onura;

        berein gogok batera iru «Agur Miren» gora.

 

        Baso, mendi, solo eta landetatik sutsu,

        illuntz-otoitza zeruetara doa ixiltsu.

        Biotz onen ordain, bake bat berantz gozatsu,

        basoetako illuntzen zeru-zundez kutsu.

 

        Illuntzeko otoitzaren bide ezaunge ta leuna!

        Ixillaren barruan dabil eres biguna;

        gizaseme onen biotzetan entzumena;

        munduko soiñuek ez dabe alako ots ona.

 

        Basotar leunak ez daki Beethovenik zanik,

        ez or zear dabiltzan eresien barririk;

        baiña Ereslari Gurenak urrun batetik

        pozten dautso barrua, itxaropenez beterik [1].

 

        [1] «Milla euskal-olerki eder». 772-garren orrialdean.

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizkaiko euskal-idazleak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia