Itzatzea

 

        Onezkero, ainbat euskal-idazle ezagutu doguz. Bizkaiko guztiak ez, orraitiño. Ez.

        Ulibarri, Iza, Arriandiaga, Zabala-Arana, Aita Pi, «Maruri'tar Erramun», «Aingeru», Amezaga Bingen, Ibiñagabeitia Andima... eta beste batzuk falta dira ildakoen artean.

        Goiria, Altuna Joseba, Larrakoetxea Benito, Oar-Arteta, «Kamiñazpi», «Oskillaso», Goikoetxea Iñaki, Zubiaga, Arteaga, Atutxa, Aita Martzel, Aresti Gabriel, Sardui Deunoro, Kepa-txiki, Kintana... eta beste asko falta dira bizi diranen artean.

        Liburuak, eta gogoak bere, neurri bat eukiten dau-ta... Parkatu.

        Itzatzean bere, itzaurrean esandakoa esan bear: Beste erri batzuen parean kaskar geratu arren, ba daukagu zerbait guk bere (eta liburu onetan agertu dogun «zerbaita», Euskalerri osoko «zerbaitaren» zatitxo bat baiño ez da).

        Aspaldion, zerbait ori ugariagotu ta aberastuteko bidean gabiz. Or dagoz, esatebaterako, liturjia barria, kantu barri mordoa, liburu barriak, ikastolak eta abar.

        Artu daigun, bada, zerbait ori errezpetoz, eta geugandu ta geuretu daigun, gero, umetxoai, gazteai, edozeiñi emoteko.

        Gaurko umetxoak, gaurko gazteak, zerbait orregaz egingo dira biar-etziko gizon euskaldun eta idazle; zerbait orregaz, gure ortuko lora zaar orreikaz, egingo da Biar-etziko lorategi ederra.

        Orrexegaitik, beti negarrez ibilli barik, kantuz eta itxaropenez jokatu bear dogu, eta Oxiñondoko Txoriagaz ahestu:

 

                Kantu

                barri

                     eta

                           eder bat

                                 ekarri dau

                                       ortuko

                                             lora

                                                   zarrak

                Noztik ikasi ete dau

                udabarriko kantak

                     ekarri

                           eta

                                 kantetan

                           gure ortuko larrosa gorri mutuak?

                Ixildu egin dira

                     inguruetako

                           labatxori

                                 ta

                                       txoriek

                     larrosa

                           gorriaren

                                 kantu

                                       barriak

                                             entzuteko.

 

                Gure etxeko umerik txikiena be

                erantzuten asi jako

                           eta zer ederto

                                       aditu

                                       diran

                                       biak

                           euren

                               erdi-kantu

                               erdi-aize

                                         berbeta

                                               zoli-zolian!

 

 

© Mikel Zarate

 

 

"Bizkaiko euskal-idazleak" liburua

"Mikel Zarate - Lan guztiak" orrialde nagusia